Tag Archives: คนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง ภาครัฐช่วยจ่ายคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง ภาครัฐช่วยจ่ายคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชน และที่สำคัญต้องการช่วยผู้ประกอบการรายย่อย