ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาอาหารให้สมองกันครับที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตที่งดงาม  มาที่นี่เราจะได้ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได และแปลงผักปลอดสารพิษของโครงการหลวง ได้ลิ้มรสเมนูผักสดและอาหารพื้นบ้าน  เป็นสถานที่ที่มองไปทางไหนเหมือนถูกโอบล้อมด้วยความเขียวขจีของต้นข้าวและภูเขา

ช่วงเวลาท่องเที่ยว    ฤดูฝนในช่วงเดือนก.ย. จะได้พบกับท้องทุ่งนาเขียวขจี    กลาง ต.ค นาข้าวแปรเปลี่ยนเป็นสีทอง

โครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ และบริสุทธิ์ อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขา ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ซึ่งป็นฤดูทำนาข้าว นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของนาข้าวขั้นบันได ภายในพื้นที่ของโครงการตลอดสองข้างทาง รวมทั้งชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกตลอด ทั้งปี เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรก ได้พระราชทาน ทุนทรัพย์จำนวน 20,000 บาท จัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรทั้งสอง หมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 และทรง รับสั่งให้ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าช่วยเหลือพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สังคมและ สาธารณสุขเนื่องจากบริเวณ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่ลาน้อยและแม่น้ำแม่สะเรียง มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวาง

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้น โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยทอดพระเนตร เห็นพื้นที่แล้ว ประกอบกับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษา แก่เยาวชนในท้องถิ่น ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าลั๊วะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ไม่ไกลจากโครงการหลวงแม่ลาน้อย ยังสามารถท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านห้วยห้อมชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดี ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม สวนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์ ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม มีทั้งผ้าทอขนแกะล้วน และผ้าทอขนแกะผสมฝ้ายที่ย้อมสีจากธรรมชาติ

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็ฺจพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) และได้พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะ ให้กับพสกนิกร จนกระทั่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2522 นายบุญสม แก่นเจิง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายฎีกาขอให้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่นี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้ช่วยพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอีกครั้ง และได้ทรงรับสั่งให้รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์โดยใช้หญ้าแฝก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไป

• ภูมิประเทศ เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,840 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,100 เมตร

• ภูมิอากาศเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

• ประชากรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ ละว้า รวม 5 หมู่บ้าน (9 หย่อมบ้าน)

การดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานพืชอินทรีย์ของกาแฟ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลผลิตหลัก ได้แก่ ได้แก่ เรดโครอล โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ปวยเล้ง บีทรูท ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ พริกเม็กซิกันเผ็ด มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ และฟักทองญี่ปุ่น เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด กาแฟอาราบิก้า ถั่วแดงหลวง ข้าวไร่ และข้าวนา

การเดินทางไปโครงการหลวงแม่ลาน้อย

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม.132 ให้เลี้ยวขวาไปตาม เส้นทาง 1266 ขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร รถทุกชนิกสามารถสัญจรได้ เส้นทางเป๋นถนนราดยาง
2 .การเดินทางโดยรถสาธารณะ
หรือใช้บริการทัวร์กรุงเทพ-แม่ฮ่องสอนไปลงตัวอำเภอแม่ลาน้อย หลังจากนั้นอาจสอบถามเรื่องรถมารับจากโครงการหลวงฯ ซึ่งอาจมีค่าบริการ หรืออาจติดรถชาวบ้านขึ้นไป

ที่พักและร้านอาหาร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บ้านพัก
1.บ้านห้วยห้อม 2 หลัง ราคา 250 บาท /ท่าน/คืน ราคาเหมาห้องละ 800 บาท /คืน (รองรับได้ 4 ท่าน)
2. บ้านห้วยห้า 1 หลัง ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน  ราคาเหมาห้องละ 2500 บาท /คืน (รองรับได้ 15 ท่าน)
3. บ้านห้วยผึ้ง  ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน
4. บ้าน A เฟรม  ราคา 500 บาท /คืน  รองรับได้ 3 ท่าน
ราคาเต็นท์
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ ราคา 100 บาท /หลัง/ท่าน
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ฃ ราคา 50 บาท /หลัง/ท่าน
ร้านอาหารภายในศูนย์ ครัวสะเบื๊อก
อาหารเช้า ข้าวตม หรือข้าวผัดไข่ต้ม และเครื่องดื่มกาแฟ คนละ 85 บาท
อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ราคา 110 /บาท/มื้อ (อาหาร 3 อย่าง)
กรณีขออาหารเพิ่ม ราคา  30 บาท /1 อย่าง/ 1ท่าน
4. ราคาอาหารอบรม 75 บาท /ท่าน/มื้อ (อาหาร 2  อย่าง)
5. อาหารว่าง ราคา  25 บาท /ท่าน/มื้อ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทร 093 167 146