หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดนครพนม หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  นครพนม ตั้งอยู่ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิมเคยเป็น ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) มาก่อน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2458 

มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหา ยากที่ผลิตขึ้นในภูมิภาค เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของ นักวิจัย ครูผู้สอน อาจารย์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งในการศึกษา อบรมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดห้องสมุดในท้องถิ่น และสถานศึกษา

หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

เมื่อปีพุทธศักราช  2533  พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นให้การสนับสนุนที่จะจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  นักศึกษา   และประชาชนในจังหวัดนครพนม  และจังหวัดใกล้เคียงโดยการเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา  5  รอบ (12  สิงหาคม  2535) และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ิ์  พระบรมราชินีนาถ  นครพนม” เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่  และอาคารศาลากลาง จังหวัดนครพนมหลังเก่าถูกทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์มาช้านาน  รัฐมนตรี ว่าการกระทรงศึกษาธิการและจังหวัดนครพนมจึงเห็นสมควร ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติฯ   และเปิดให้บริการเมื่อพุทธศักราช  2537  เป็นต้นมา  งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารในระยะแรกเป็นงบประมาณจาก โครงการอีสานเขียวจำนวน  7,973,000 บาท โดยผูกพันงบประมาณไว้  2  ปี  ดังนี้
บทบาทหน้าที่

หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

ดำเนินการสำรวจ รวบรวมจัดหา  จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ  วิเคราะห์หมวดหมู่  จัดทำรายการจัดทำฐานข้อมูล จัดการข้อมูลท้องถิ่น/ เอกสารโบราณ  อนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศ

ศึกษาค้นคว้า  วิจัยงานวิชาการ  ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  หนังสือ  อักษร  และเอกสารโบราณในเขตพื้นที่และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ

ดำเนินการให้บริการการอ่าน  ศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  แก่เด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  และสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ฝึกอบรมงานวิชาการวิชาการ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

วางแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติในเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางในการเผยแพร่  และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)  และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

พ.ศ. 2534          ค่าปรับปรุงอาคาร                3,000,000             บาท

พ.ศ. 2535          ค่าปรับปรุงอาคาร                4,250,000             บาท

ค่าติดตั้งและเดินสายไฟ           723,000             บาท

พ.ศ. 2536         ได้รับงบประมาณ  1,936,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารและห้องสุขาบริเวณด้านหลังอาคารหอสมุด ซึ่งเป็นการก่อสร้างทดแทนโรงอาหารเดิมที่เป็นอาคารไม้ และชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับตัวอาคารหอสมุดฯ  ไม่มีห้องสุขา จึงจำเป็นต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ไว้ด้วย

พ.ศ. 2537         ได้รับอนุมัติให้เกลี่ยอัตรากำลังจากหอสมุดแห่งชาติสาขาอื่นรวม  6   ตำแหน่ง  ไปปฏิบัติหน้าที่หอสมุดฯ  นครพนม  และเริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2537   เป็นต้นไป

พ.ศ. 2538          ฯพณฯ พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นได้มา เยี่ยมชมหอสมุดฯนครพนม และบริจาคเงินจำนวน  5,000,000  บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์

พ.ศ. 2549          ได้รับงบประมาณในการซ่อมหลังคาอาคารหอสมุด จำนวน  2,400,000  บาท  ผู้รับจ้าง ประมูลได้  2,380,000  บาท

พ.ศ. 2550          ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารทั้งหลัง  7,000,000  บาท ผู้รับจ้างประมูลได้  4,999,000 บาท

** พ.ศ. 2540  อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการ อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2540 **

ที่พัก

1.อาร์-โฟโต้ โฮเทล

อาร์-โฟโต้ โฮเทล

อาร์-โฟโต้ โฮเทล (R-Photo Hotel) ห้องพักที่มีการตกแต่งอย่างทันสมัย ให้คอนเซปคล้ายกับห้องแกลเลอรี่ ห้องพักใหม่ ถือว่าคุ้มค่ากับราคา อาหารเช้ามีให้เลือกทานหลากหลาย ก๋วยจั๋บญวนอร่อย ห้องนอนสะอาด เตียงนอนสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ

ราคาที่พักเริ่มต้น 990 บาท

ที่ตั้ง 234/9 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม 48000 ประเทศไทย