พิพิฑภัณฑสถานขอนแก่น

พิพิฑภัณฑสถานขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่นวันนี้เราขอพาไปหาความรู้กันสักหน่อยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นที่ที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัตถุเป็นจำนวนมาก มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนบริการ ดังนี้

ส่วนจัดแสดงที่ 1 : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงเรื่องราวในอดีตของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีสามารถสรุปได้ว่า มีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดเป็นจำนวนมาก สามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และน่าจะมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกที่อยู่ห่างไกลด้วย

 

ส่วนจัดแสดงที่ 2 : สมัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวารวดี ประชากรที่อาศัยในแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำชีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งอาจผ่านมาทางเมืองศรีเทพ ปรากฏการสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะใบเสามาหิน เป็นต้น

 

ส่วนจัดแสดงที่ 3 : วัฒนธรรมขอม จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเมื่อวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลได้แพร่กระจายเข้ามา ปรากฏจากศาสนสถานแบบเขมร ซึ่งมักสร้างเป็นอาคารประกอบด้วยศิลาแลงและศิลาทราย ตกแต่งด้วยภาพสลักของเทพเจ้าต่างๆ

 

ส่วนจัดแสดงที่ 4 : วัฒนธรรมล้านช้าง จัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของวัฒนธรรมล้านช้างแถบลุ่มแม่น้ำโขงและวัฒนธรรมล้านนา ดังปรากฏหลักฐานการพบพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมล้านช้าง

 

ส่วนจัดแสดงที่ 5 : สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเมืองขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด”

 

ส่วนจัดแสดงที่ 6 : ห้องศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อท้องถิ่น ของประชากรหลากเชื้อชาติที่อาศัย่วมกันในภูมิภาคอีสาน ปรากฏหลักฐานจากการแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ที่อยู่ การดนตรีนาฏศิลป์ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• ใบเสมาหินจำหลักนูนต่ำ ภาพพระนางพิมพาสยายพระเกศาเช็ดพระบาท สมัยทวารวดี

• แผ่นเงินดุน ภาพพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ ภาพบุคคล และเจดีย์บรรจุอยู่ในหม้อดินเผา สมัยทวารวดี

• เทวรูปพระอิศวรหินทราย สมัยลพบุรี

• ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สมัยลพบุรี

พิพิฑภัณฑสถานขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2510  เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ต่อมา พ.ศ. 2511 – 2512 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2515 ดำเนินการจัดแสดงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515
ต่อมา พ.ศ. 2535  กรมศิลปากรมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น   ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุมเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และ พ.ศ. 2536 จัดสรรงบประมาณ 985,300.- บาท จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมศิลปากร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งในท้องถิ่นสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ต่อไป

ภารกิจขององค์กร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น รับผิดชอบงาน  ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตพื้นที่  5 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย  ภารกิจหลักขององค์กรมีดังต่อไปนี้

พิพิฑภัณฑสถานขอนแก่น
1. สำรวจ รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ สงวนรักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และวัตถุทางธรรมชาติ
3.  นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ  โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว  เพิ่มความรู้และความเพลิดเพลิน แก่สาธารณชนทุกเพศ ทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา
4.  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้  จัดกิจกรรมและบริการด้านการศึกษา
5.  เป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์  เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม  และศูนย์ชุมชน
6.  ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
7.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับโบราณวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

พิพิฑภัณฑสถานขอนแก่น

บริการหลักขององค์กร
1.เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมโดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศ การชั่วคราวและนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความรู้และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา
2. จัดกิจกรรมพิเศษและให้บริการด้านการศึกษา  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้งานด้านวัฒนธรรม
3.ให้บริการด้านเอกสารข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางธรรมชาติที่มีการรวบรวมไว้

กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งให้บริการ
นักท่องเที่ยวในประเทศ  นักท่องเที่ยวต่างประเทศ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิชาการและบุคคลทั่วไป

การบริการ
1.  นำชมนิทรรศการภาษาไทยและมีเอกสารแผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บริการ
2.  ศูนย์ค้นคว้าข้อมูล (ห้องสมุด)
3.  ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หนังสือ เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เอกสารแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. กรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและจดหมายข่าว

การจัดกิจกรรมและการประสานความร่วมมือ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งอื่นและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น  หากมีการประสานขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม ขอให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมหรือขอใช้สถานที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

โครงการ/ กิจกรรมประจำปี
1.  กิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
2.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี
3.  โครงการทำทะเบียนและสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. นิทรรศการสัญจรแนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นตามโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
5. กิจกรรม / โครงการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การให้บริการนำชม

ที่พัก
1.โรงแรมต้นเงิน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น • อยู่ห่างออกไป 1.7 กม

โรงแรมต้นเงิน
โรงแรมดังในย่านใจกลางเมือง ราคา700บาท(ไม่รวมอาหารเช้า)800บาท(รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)
ข้อดี ตกแต่งสวย มีที่จอดรถเยอะ ทำเลดี ออกไปข้างนอกมีร้านอาหารเลือกหลากหลาย
ข้อเสีย ห้องไม่เก็บเสียง ข้างห้องเปิดทีวีก็ได้ยินชัด ห้องน้ำ
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

155 26 ถนน หลังเมือง ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

043 000 298

2.โรงแรมเลอ แคสเซีย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น • อยู่ห่างออกไป 1.2 กม.

โรงแรมเลอ แคสเซีย
โรงแรมที่ Renovate ใหม่ เหมาะสำหรับการพัก เมื่อเดินทางมาทำธุระหรือท่องเที่ยวที่เมืองขอนแก่น ห้องพักพอใช้ได้ที่จอดรถมีพอสมควร
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

68 ถนน พิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

043 333 666

3.โรงเเรม โรเเมนติค ขอนเเก่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น • อยู่ห่างออกไป 750 เมตร

โรงเเรม โรเเมนติค ขอนเเก่น
ห้องพักดีจร้าสะอาดพนักงานให้การบริการดีตั้งแต่พนักงานรับกระเป๋าเลย
มีโอกาสมาเที่ยวขอนแก่นจะแวะพักอีกนะ
ราคาดีด้วยเข้าร่วมโครงการของรัฐแบ่งเบาภาระในกระเป๋าได้เยอะเลยแนะนำ
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง 40000

043 043 595